Templomunk története

1889-ben Téttry József tétényi plébános kéréssel fordult Diósd község képviselő-testületéhez, hogy a közadakozásból megvalósítandó templom részére építési területet biztosítsanak.

A templom Say Ferenc székesfehérvári építész műve. A 9000 Ft nagy részét maga a hitközség adta és hozzájárult adományával több budapesti család, valamint dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök az ékes oltárkép adományozásával.

Felszentelése: (a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére) 1896. szeptember 13-án történt. Diósd önálló egyházközséggé 1919-ben vált. 1921-ben pedig plébánia rangra emelkedett. A plébánia Szent Gellért nevét viseli, tartozéka a Szűz Mária templom és a Szent Gellért-kápolna.


Diósd Szent Gellért templom

Templomaink sorsa 1046-2014

Diósdon már Szent István királyunk uralkodásakor voltak keresztények. Királyi okmányok több ízben két kőtemplomról tesznek említést. Bizonnyal ezért tudta Szent Gellért mártíromsága előtti éjszakáját Diósdon tölteni, ahol 1046. szeptember 24-én utolsó szentmiséjét mutatta be. Ezen a szentmisén az alábbi szavakkal áldotta meg a környék lakóit:

Íme megáldalak benneteket és veletek együtt az egész magyar népet. Azokat is, akik még csak hosszú évszázadok múltán születnek meg e hazában és mindazokat, akik magyarnak vallják magukat bárhol is éljenek a nagyvilágban. A nép zokogva térdre borult, mialatt Gellért a Szent Kereszt jegyét rajzolta föléjük.

Ez az áldás évszázadokon át kísérte Diósd lakóit, és ma a történelmi sorscsapások ellenére, a település mintegy tízezer fővel  Budakörnyék egyik gyöngyszeme.

A Szent Szabina- és a Szent Bertalan-templom az 1400-as években még léteztek. A későbbi évszázadokban templomainkról nincs hírünk. A török hódoltság alatt a település teljesen elpusztult. Az újabb telepesek, zömükben katolikus németek az 1700-as években foglalták el a dombok alját, templomuk azonban nem volt. 

Az ősi kicsi templomot (a mai kápolnát) 1771-1772. évben építették. A következő évtizedekre azonban a kápolna nagyon kicsi lett, és az idő viszontagságai is megviselték. Új templom építése vált időszerűvé. 

A plébános kezdeményezésére, a község képviselő-testületének támogatásával, közadakozással hamarosan megkezdett építés 1896. évben fejeződött be, szeptember 13-án került sor a mai templom szentelésére „fényes, nagy és lélekemelő ünnep keretében”. 

A műízléssel épített templom Say Ferenc székesfehérvári építész műve. 1911-ben gyűjtés útján a templomba orgona került. 1930-ban szentelték fel a Schneider család ajándékát, a Pieta-oltárt; a kőoltárt a Deák család adományozta.

Az első renoválásra is gyűjtés révén került sor, mely 1938-ban fejeződött be. A felújítás során a sekrestyét átépítették, mozaiklapokat fektettek le, a tetőzet esőcsatornát kapott. Átépítették az oltár felső felét, a templom teljes festése három színárnyalatban készült, a vöröstégla-padozatot mozaiklapokra cserélték, új villanyvilágítást szereltek be.

1949-ben Németh Gyula plébános és Svoy Lajos püspök döntése nyomán a Diósdi Egyházközség templomában Szent Gellért-ereklyét helyeztek el.

1959-ben a templom belső festését ismét  a hívek adományai tették lehetővé.

Húsz év múlva az oldalfalakra mozaikképek kerültek a keresztút stációinak bemutatására. A liturgikus tér nagyméretű kerámiamozaikja a Napba öltözött asszonyt és a magyar szenteket ábrázolja, kiemelt helyen Szent Gellért püspököt diósdi szentmiséjekor, a homlokfalak pedig a keresztelkedő és feltámadt Krisztust.

1976-ban a templombelső jelentősen megváltozott. Eltávolították a szószéket, a főoltárt, a mellékoltárt. Az új oltár süttői fehérmárványból készült, a pasztoforium, valamint az ambo és a keresztelőkút ugyancsak.

A templom mai belső és külső kialakítása, felújítása, a padlófűtés beszerelése, a mennyezet speciális megerősítése a templom 100 éves évfordulójára 1996-ban készült el a hívek saját munkájával és adományaiból, valamint az Önkormányzat támogatásával. A felújított templomot Takács Nándor megyés püspök az általa celebrált ünnepi misében megáldotta és felszentelte.

Diósd község Önkormányzata elektromos orgonát ajándékozott az Egyházközségnek.

2013-ra a Diósdi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában levő, a legnagyobb történelmi egyház hitéletének terepéül szolgáló templom-épület külső és belső állaga (vizesedések, beázások, repedések, elhasználódás, stb.) nemcsak egy sima tatarozást kívánt, de megkövetelte a jelentkező hibák okainak feltárását, majd azok elhárítása után szükségessé tette a teljes felújítást. 

2013 augusztus végén kezdődtek meg a külső munkálatok az épületen (a teljes tetőcsere, hátsó oromfal lefedés, homlokzaton leváló vakolatok leverése, új vakolat felhordása, homlokzatra kő díszek újra gyártása és elhelyezése, toronyban ablakok cseréje, homlokzat és lábazat festése, mázolás) és a környezetében (esővíz elvezető rendszer feltárása, tisztítása, bekötése), késő őszig és tavasszal zajlottak. 

A külső munkálatok befejezése után a toronyban világító keresztek már messziről felhívják a templomra a figyelmet.

Ezt a hatalmas munkát az Egyházközség önerőből elvégezni nem tudta. Ahogy a templom léte során mindvégig, most is a hívek, a környezet segítségével sikerült megoldani ezt a feladatot.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázatán 2,0 mFt-ot sikerült elnyerni. A diósdi Önkormányzat ugyancsak 2 mFt-tal támogatta a munkálatokat. A közel 13 mFt értékű munka további fedezetét célzott adományok, egyházközségi forrás biztosították.

A templom-belső közvetlen adományok, felajánlott munkák és anyagok révén újult meg. Így kerülhetett sor a vakolat javítására, a teljes belső felület festés-mázolására. Színes üveg- elemek díszítik az ablakokat, új gyertyatartók érkeztek adományból. Az asztalos és villanyszerelési munkák, vagy a padok ülőpárnái is adományok. Lecserélésre kerültek az erősítő, a mikrofonok és a hangszórók. A márványpadló kijavítása csiszolása és polírozása az utolsó művelet volt.

A munkálatok befejezése Gellért nap helyett már Pünkösdre sikerült, így vált lehetővé, hogy Maklári István atya akkor áldja meg a templomot.

A Gellért kora óta mindig a diósdi hívek támogatásával megújult templom várja minden régi és új hívét Isten dicsőítésére, ahol a megújulás közreműködőiért, minden diósdi hívőért és lakosért is imádkozunk, megköszönve Gellért püspök 1046-ban adott, mára is érvényes áldását!